Helsingør Haandværker - Sang forening

Stiftet den 30. januar 1848

 

VEDTÆGTER

§ 1. Navn og formål

Foreningens navn er ”Helsingør Håndværker Sang Forening”. Foreningens formål er at styrke interessen for korsang, bl.a. ved afholdelse af koncerter, deltagelse i sangstævner m.m.

§ 2. Medlemskab

Som medlem af foreningen kan optages alle, der ønsker at støtte foreningens formål, hvad enten det måtte ske ved aktiv medvirken eller ved passivt medlemskab.

Et medlem er aktivt, når han med dirigentens godkendelse deltager i det ugentlige kor-arbejde.

Ethvert nyoptaget medlem af foreningen får ved indmeldelsen et eksemplar af vedtægterne udleveret.

§ 3. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i februar måned.

Generalforsamlingen skal indvarsles ved opslag i sanglokalet senest fire uger før dens afholdelse.

Behørig dagsorden bekendtgøres ved opslag i sanglokalet senest 14 dage før generalforsamlingen. Passive medlemmer indvarsles pr. mail/brev.

På generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer taleret.

§ 4. Afstemningsregler på generalforsamlingen

Kun tilstedeværende aktive medlemmer har stemmeret.

Generalforsamlingen afgør alle sager ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af, at stemmerne står lige, er formandens stemme afgørende.

Generalforsamlingen kan med almindelig stemmeflerhed beslutte, at en sag betragtes som en sag af stor betydning. Sager af stor betydning kan kun vedtages, hvis der er 2/3 af de fremmødte medlemmer, der stemmer for.

§ 5. Forslag

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse.

§ 6. Medlemskontingent

Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af det årlige kontingent.

§ 7. Valg

På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse bestående af fem aktive medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år, således at formanden og et medlem afgår det ene år og kassereren og to medlemmer det efterfølgende år.

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

På generalforsamlingen vælges endvidere to revisorer samt en revisorsuppleant.

Desuden vælges en fanebærer.

§ 8. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af de på generalforsamlingen valgte aktive, stemmeberettigede medlemmer.

Dirigenten kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Bestyrelsen påtager sig foreningens daglige drift og konstituer sig selv med en næstformand og en sekretær samt de nødvendige udvalg.

Bestyrelsen vedligeholder en hjemmeside med alle relevante informationer om foreningens virke.

§ 9. Sekretæren

Sekretæren fører foreningens forhandlingsprotokol såvel ved bestyrelsesmøder som ved generalforsamlingerne.

Protokollen føres på en sådan måde, så der aldrig er tvivl om, hvilke sager der har været til behandling, og hvilke beslutninger, der er truffet.

Protokollen føres på papir og underskrives af bestyrelsesmedlemmerne efter hvert møde. Protokollen kan arkiveres elektronisk, blot det sikres, at der til enhver tid er såvel hardware som software tilgængeligt, der kan genskabe et korrekt image af de originale dokumenter.

Protokollen gøres tilgængelig for medlemmerne via foreningens hjemmeside.

Ligeledes er det sekretærens opgave, i samarbejde med formanden, at varetage foreningens korrespondance.

§ 10. Kassereren

Kassereren og bestyrelsen varetager foreningens daglige økonomi og sørger i videst muligt omfang at anbringe penge, som ikke er nødvendige i den daglige drift, på betryggende måde. Kassereren sørger for at medlemskontingenterne opkræves i tide og betales uden unødig forsinkelse. Kassereren afslutter regnskabet den 31. december og sender det efterfølgende til revision.

§ 11. Regnskabets revision og fremlæggelse

Det påhviler revisorerne løbende at følge regnskaberne og især at revidere disse før generalforsamlingen.

Efter revisionen sendes regnskaberne tilbage til kassereren med eventuelle kommentarer. Kassereren fremlægger skriftligt det endelige regnskab for generalforsamlingen.

§ 12. Kordirigent

Bestyrelsen ansætter dirigenten, der har ansvaret for repertoiret og korets sangmæssige kvalitet.

Dirigenten er kontingentfri og har status som aktivt medlem.

§ 13. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 2/3 af de aktive medlemmer forlanger dette.

En ekstraordinær generalforsamling indvarsles efter samme regler som ordinære.

§ 14 Medlemskabets ophør

Et medlem kan slettes, såfremt medlemmet igennem længere tid ikke har betalt sit kontingent og ikke har reageret på en skriftlig henvendelse om at få forholdet bragt i orden.

Eksklusion kan ske efter bestyrelsens skøn.

Enhver eksklusion skal prøves ved den førstkommende generalforsamling, hvor den ekskluderede har taleret. En godkendelse af eksklusionen kræver et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.

§ 15. Æresmedlemmer

Til æresmedlem kan udnævnes en sanger eller anden person, der er indstillet af bestyrelsen og efterfølgende godkendt af generalforsamlingen.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, og har fri adgang til foreningens koncerter og andre arrangementer.

§ 16. Vedtægtsændringer

Kun generalforsamlingen kan vedtage nye vedtægter eller forandre eller ophæve bestående.

For at give alle medlemmer lejlighed til at tage stilling til vedtægtsændringer, skal disse vedtages på to efter hinanden følgende generalforsamlinger, og hver gang med mindst 2/3 flertal af de fremmødte aktive medlemmer.

§ 17. Foreningens opløsning

Foreningens opløsning kan kun ske når mindst 2/3 af de fremmødte aktive medlemmer, på to af hinanden følgende generalforsamlinger har stemt for opløsningen af Helsingør Haandværker Sang Forening.

Foreningens eventuelle formue skal gå til kulturelle formål i Helsingør efter generalforsamlingens nærmere anvisninger.

---- ooo 0 ooo ---

Ovenstående vedtægter for Helsingør Haandværker Sang Forening er vedtaget på generalforsamlingen, den 27. maj 1969 og ændret på generalforsamlinger den 21. januar 1986, 21. februar 1991, 7. marts 1991, 29. februar 1996 og 13. marts 2013.